Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy oleju opałowego dla obiektów Gminy Strzeleczki oraz jej jednostek organizacyjnych w roku 2022

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformacja o kwocie.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.doc
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie wstępne.docx
DOCZałącznik nr 3 do SWZ - wykaz dostaw.doc
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej .docx
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów.docx
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy.doc
DOCZałącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc
 

Bezpośredni link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0387e9fb-e763-4688-af19-240cd5efec82

Wersja XML