Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remonty dróg gminnych w miejscowości Zielina, Łowkowice oraz Moszna

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po dokonaniu ponownej oceny ofert.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformcja o kwocie.pdf

PDFSWZ.pdf
PDFZałącznik nr 10 do SWZ Przedmiar robót Zielina.pdf
PDFZałącznik nr 11 do SWZ Szczegółowe specyfikacje techniczne Zielina.pdf
PDFZałącznik nr 12 do SWZ Przedmiar robót Łowkowice.pdf
PDFZałącznik nr 13 do SWZ Szczegółowe specyfikacje techniczne Łowkowice.pdf
PDFZałącznik nr 14 do SWZ Projekt stałej organizacji ruchu.pdf
PDFZałącznik nr 15 do SWZ Przedmiar robót Moszna.pdf
PDFZałącznik nr 16 do SWZ Szczegółowe specyfikacje techniczne Moszna.pdf
DOCXzałącznik nr 1a do SWZ Formularz ofertowy.docx
DOCXzałącznik nr 1b do SWZ Formularz ofertowy.docx
DOCXzałącznik nr 1c do SWZ Formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ 06.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ Wykaz robót.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ.docx
DOCZałącznik nr 6a do SWZ Wzór umowy.doc
DOCZałącznik nr 6b do SWZ Wzór umowy.doc
DOCZałącznik nr 6c do SWZ Wzór umowy.doc
DOCZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx
DOCXZałącznik nr 9 do SWZ Wykaz osób.docx

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Bezpośredni link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8b6afe49-8a07-4b77-bc72-41780cacbb92

Wersja XML