Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia BIP

06.07.2022

PDFWyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Serwitut - przysiółek na Serwitut wieś.pdf

01.06.2022

PDFOgłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami przysiółka Serwitut w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Serwitut - przysiółek na Serwitut wieś wraz z ankietą konsultacyjną.pdf

01.06.2022

PDFInformacja dla mieszkańców Nowego Budu, Nowego Młynu, Urszulanowic, Kopaliny, Pisarzowic i Buławy.pdf

15.10.2021

PDFInformacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.pdf

02.12.2020

PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, dotyczącego wykonania przejścia sieci gazowej w rurze osłonowej pod dnem cieku Biała w km 1+798 na terenie działki ew. 815 obr. Dobra.pdf

19.11.2020

PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na Dotację celową z budżetu Gminy Strzeleczki dla spółek wodnych działających na terenie gminy Strzeleczki na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych..pdf

29.10.2020

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na Dotację celową z budżetu Gminy Strzeleczki dla spółek wodnych działających na terenie gminy Strzeleczki na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych..pdf

20.01.2020

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Strzeleczki o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza.pdf

16.01.2020

PDFogłoszenie o publicznych konsultacjach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2020.pdf

27.11.2019

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Strzeleczki o konkursie na Szopkę i Dekorację Bożonarodzeniową 2019.pdf

14.10.2019

PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert..pdf

25.09.2019

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na dotację celową dla spółki wodnej.pdf

28.08.2019

PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dotacji dla spółek wodnych.pdf

08.08.2019

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na dotacje celową dla spółki wodnej.pdf

25.01.2019

PDFOgłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin Aqua Silesia w Głogówku.pdf

07.01.2019

PDFWyniki konkursu na Szopkę i Dekorację Bożonarodzeniową 2018.pdf

26.11.2018

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Strzeleczki o konkursie na Szopkę i Dekorację Bożonarodzeniową.pdf

03.07.2018

PDFKonkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie.pdf.pdf
PDFogłoszenie konkursu na dyrektora szkoły.pdf

14.06.2018

PDFinformacja-o-wejsciu-w-zycie-taryf-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-strzeleczki-na-okres-3-lat (2).pdf

PDFDecyzja nr GL.RET.070.7.180.2018.pdf
PDFTaryfy.pdf
 

14.05.2018

PDFOgłoszenie - Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza konkurs fotograficzny .PDF

24.04.2018

DOCBIP Partnerów- tekst informacji o projekcie.doc

21.03.2018

Publikacja projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzeleczki wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ponowne wyłożenie 21.03.2018 r.- 23.04.2018 r.

PDF1zmstudium_tekst_projekt_21032018.pdf
PDF2zmstudium_rys-_projekt_21032018.pdf
PDF3porognoza-oddzialywania-na-srodowisko_tekst.pdf
PDF4prodnoza-oddzialywania-na-srodowisko_rys.pdf
DOCuwaga-do-studium_wzor.doc
PDFuwaga-do-studium_wzor.pdf
 

08.02.2018

PDFProtokół z przeprowadzonych publicznych konsultacji Programu opieki nad zwwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2018.pdf

07.01.2018

PDFOgłoszenie o publicznych konsultacjach Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2018.pdf

24.10.2017

PDFOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny odd.pdf

04.10.2017

PDFZawiadomienie- RDOŚ.pdf

14.07.2017

PDFZawiadomienie WOOŚ.4207.23.2017.JGD.pdf

07.02.2017

PDFProtokół z przeprowadzonych publicznych konsultacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2017.pdf

09.01.2017

PDFOgłoszenie o publicznych konsultacjach Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2017.pdf

25.08.2016

PDFZarządzenie nr 228-16 Wójta Gminy Strzeleczki w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf
PDFZałacznik do Zarzadzenia nr 228-16 Wykaz nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie nr 227-16 Wójta Gminy Strzeleczki w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf
PDFZałącznik do Zarzadzenia nr 227-16.pdf

26.07.2016

PDFInformacja o wywieszeniu spisu mienia gminnego do publicznego wglądu.pdf
 

01.02.2016

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2016

 

14.10.2015

„Informacje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. wykonania urządzeń wodnych i odprowadzania ścieków deszczowych do ziemi w m. Wawrzyńcowie i m. Kujawy”

PDFinformacja BIP OŚR 6341 52 2015 AW.pdf

25.08.2015

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert.pdf

11.08.2015

W dniu 19 sierpnia 2015 r. o godz. 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

Tematy posiedzenia:

 1. objazd gminy:
 1. realizacja zadań inwestycyjnych,
 2. obiekty sportowe,
 1. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Strzeleczki na lata 2015 – 2017,
 2. przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Strzeleczki na rok 2015,
 3. powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydata na ławnika,
 4. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji
  o kandydacie na ławnika,
 5. utworzenia na terenie gminy Strzeleczki odrębnego obwodu głosowania
  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

3. sprawy bieżące.

 

10.08.2015

„Informacje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego – wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w m. Pisarzowice”

PDFinformacja OŚR.6341.34.2015.AW.pdf

 

07.08.2015

DOCRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strzeleczki.doc
 

20.07.2015

„Informacje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego – wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w m. Racławiczki i Ścigów” 

DOC2_Infor.BIP OŚR.6341.31.2015.AW.doc
DOC2_Infor.BIP OŚR.6341.32.2015.AW.doc
 

08.05.2015

Terminy posiedzeń komisji Rady Gminy

w miesiącu maju 2015r.

I. 19.05.2015 r. godz. 14.00  sala narad w Urzędzie Gminy w Strzeleczkach

    – Komisja Rewizyjna:

 1. analiza i zaopiniowanie:
 1. sprawozdania Wójta Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu za 2014 rok,
 2. sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za rok 2014:

                - Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach,

                - Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach,

 1.  informacji o stanie mienia komunalnego,
 2.  rocznego sprawozdania finansowego;

      2)  sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta;

3)  kontrola sprawozdań z wykonania dotacji z planu wydatków na 2014 r.;

4) sprawy bieżące.

II.21.05.2015 r. godz. 12.00  sala GOK w Strzeleczkach – Komisja Samorządowa:

 1. analiza i zaopiniowanie sprawozdania Wójta Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy    

za 2014 r.;

      2) zaopiniowanie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Strzeleczki
             z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
             z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ma rok 2014”;

      3) zaopiniowanie oceny zasobów pomocy społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej
             w Strzeleczkach;

      4)    zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

             a)   zmiany składu stałej komisji Rady Gminy,

             b)   zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych,

             c)   odwołania oraz wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy Strzeleczki do Związku

                   Gmin „Aqua Silesia” z siedzibą w Głogówku;

      5) sprawy bieżące.

 

21.04.2015

W dniu 23 kwietnia 2015r. o godzinie 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się IX sesja Rady Gminy Strzeleczki.

 

Porządek sesji:

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.

3.   Przyjęcie protokołu z sesji Nr VIII/15 w dniu 26 marca 2015r.

4.   Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Strzeleczki.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Strzeleczki.

9.   Interpelacje, wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.

10. Zamknięcie sesji.

 

23.03.2015

JPEGOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2015.jpeg 
JPEGOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015.jpeg 

03.02.2015

PDFNieruchomość przeznaczona do sprzedaży Dobra ul.Szkolna 35.pdf
 

29.01.2015

PDFOgłoszenie o konsultacjach programu opieki nad zwierzętami 2015.pdf

PDFProjekt programu opieki nad zwierzętami 2015.pdf

14.01.2015

PDFOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki.pdf
 

Harmonogram sprawozdawczo-wyborczych zebrań wiejskich w gminie Strzeleczki 2015r.

DOCharmonogram zebrań.doc 

 

03.12.2014

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu.pdf

 

01.12.2014

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf
PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2.pdf
 

10.09.2014

JPEGInformacja o wyborze_dotacja dla spółki wodnej.jpeg

 

18.08.2014

PDFOgłoszenie dot konsultacji społecznych Programu Ochrony Powietrza.pdf

13.08.2014

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2014

PDFOgłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami.pdf

PDFProjekt programu opieki nad zwierzętami.pdf

 

11.08.2014

PDFOgłoszenie o konkursie.pdf

 

01.08.2014

Zarządzenie Wójta Gminy Strzeleczki w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku 2014.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Strzeleczki nr 187.pdf

 

W dniu 10 czerwca 2014r. o godzinie 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury

w Strzeleczkach odbędzie się posiedzenie zespołu do opracowania regulaminu przyznawania statuetki „Zasłużony dla Gminy Strzeleczki”.

 

05.05.2014

DOCRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzeleczki .doc

 

10.02.2014

PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji Programu opieki nad zwierzętami oraz zwalczania bezdomności zwierząt 2014.pdf

08.01.2014

"Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w 2014 roku" 

PDFOgłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami.pdf

PDFProjekt programu opieki nad zwierzętami.pdf

20.11.2013

DOCInformacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego znajdujących się w Szkole Podstawowej w Strzeleczkach.doc

01.08.2013

PDFDecyzja Pozwolenie Wodnoprawne RŚ 6341 58 2011.pdf

22.07.2013

PDFInformacja o wyborze_dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.pdf

02.07.2013

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie na dotacje dla spólłki wodnej.pdf

DOCUMOWA.doc

DOCzał.nr 1 do ogłoszenia.doc

DOCSPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE i FINANSOWE.doc

21.06.2013

DOCXInformacja o zbędnych i zużytych składnikach Gimnazjum w Strzeleczkach.docx

JPEGUzupełnienie ogłoszenia o planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki.jpeg

18.06.2013

Informacja do publicznej wiadomości w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1207 O - ul. Szkolna w miejscowości Dziedzice.

PDFogłoszenie0002.pdf

18.01.2013

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w 2013 roku.

PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.pdf

PDFProgram opieki nad zwierzetami.pdf

PDFOgłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami.pdf

09.11.2012

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz nowych i dotychczasowych dzierżawców.

DOCwykaz działek dzierżawa-3szt .doc

14.09.2012

"Dotacje dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych” dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Strzeleczki

DOCinformacja o wyborze spółka wodna.doc

JPEGogłoszenie o konkursie.jpeg

DOCSPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE i FINANSOWE.doc

DOCUMOWA.doc

DOCzał.nr 1 do ogłoszenia.doc

 

10.07.2012

DOCInformacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego znajdujących się w Szkole Podstawowej w Strzeleczkach.doc

05.07.2012

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż Serwitut.doc

25.06.2012

PDFInformacja o zbędnych i zużytych składnikach SP Racławiczki.pdf

01.06.2012

DOCInformacja o zbednych i zuzytych skladnikach majatku ruchomego znajdujacych sie w Szkole Podstawowej w Dobrej.doc

DOCInformacja o zbędnych składnikach majątku trwałego KIA PREGIO.doc

11.05.2012

JPEGWójt Gminy Strzeleczki ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodów z OSP.jpeg

02.04.2012

DOCInformacja o zbednych i zuzytych skladnikach majatku ruchomego Szkoly Podstawowej w Komornikach.doc

12.03.2012

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

DOCOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIERUCHOMOŚCI.doc

07.12.2011

DOCWykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzeleczki przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym_Pisarzowice.doc

DOCWykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzeleczki przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym_Dobra.doc

DOCWykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzeleczki przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu_Dobra.doc

Wersja XML